Takumi studio official home.
Brand wo tsukuru kenkyu to studio/ soshite Miraizukuri e.

Studio map

New & News
works
Tokitama no journal
Home ground
 

558-8, Shoei-Bldg.8F,Motoshiogama-cho,Gojyo-sagaru,
Tominokojidori,Shimogyo-ku,kyotoshi,kyotofu, 600-8119,
TEL075-353-7988 FAX075-352-0895
(google map)